Politik

Nybyggarpartiets politik och frågor som engagerar oss

Kultur- och föreningsliv

–Bättre förutsättningar för kommunens föreningar och kulturliv.

Idag gör kommunen mycket men det räcker inte. Vårt kultur och föreningsliv måste ombord på marknadsföringslokomotivet.

Vi har fantastiska anläggningar i hela kommunen som måste marknadsföras på ett bättre sätt. När förbifarten i Söderköping blir klar ska kommunen stå rustad.

Kommunens kulturskola är fantastisk och ska också upp på perrongen, Nybyggarpartiet vill inte ha dammiga museer utan rullande utställningar som hela tiden uppdateras. Allt ska noga marknadsföras.

Välskötta in- och utfarter

–Säkerställa att samtliga in- och utfarter är välskötta och inbjudande.

När man anländer till kommunen ska alla in- och utfarter var välskötta och prydliga. Tanken är att från maj till september ska man känna att kommunen verkligen bryr sig om sina entréer.

Det ska vara samma känsla som när man närmar sig dörren till Folkets Hus på inspirationskvällen med sin röda matta som när man kör in i Ringarum, Gusum, Valdemarsvik, Gryt, Tryserum och Skeppsgården. Man ska få känslan att här är en kommun som bryr sig.

Vi måste få till en större genomströmning i hela kommunen av besökare, allt för våra företagare och andra näringsidkare som är beroende av detta. Exempel är norra infarten mellan Hemköp och Räddningstjänsten och området mellan ishallen och Lovisebergs förskola, här ska gräs klippas, bänkar ställas ut, allt för att det ska se inbjudande ut.

Marknadsföringslokomotiv

–Starta ett marknadsföringslokomotiv för att få kommunen på kartan.

Marknadsföring är inget man arbetar med en kvart innan morgonkaffet. Idag är konkurrensen om kunderna stenhård och många kommuner lägger mycket stora resurser på att få sin kommun på kartan.

Det arbetas alldeles för lite med kommunikation och marknadsföring från kommunens sida. Därför vill Nybyggarpartiet vill starta ett markandsföringslokomotiv som sätter oss på kartan ordentligt.

Vi har fantastisk natur och skärgård i kommunen men det räcker inte att visa enstaka bilder och be människor att besöka oss. Skärgård finns längs alla kuster i hela Sverige och därför måste vi bli experter på att marknadsföra just vår kommun och hitta det unika med Valdemarsvik för att sticka ut. Varför inte börja stava Valdemarsvik med W och besluta i Kommunfullmäktige att vår kommun är Sveriges bästa? Vi som bor här vet om det, nu gäller det att nå ut till alla andra.

Vår framtida skola

–Nybyggarpartiets politik gällande kommunens framtida skola.

Förskola och Barnomsorg

Satsningen på nya förskolor är en bra satsning. Men Nybyggarpartiet vill mer, vi vill ge möjlighet till förskolan att profilera sig och skapa en högre kvalitet i verksamheten för barnen.

Kommunen borde profilera sina förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Anledningen till detta är att det finns olika teorier och synsätt på barns utveckling. Alla pedagogiska inriktningar strävar mot samma mål, barnen ska vara trygga, självständiga och harmoniska människor. Barnens naturliga nyfikenhet och vilja att förstå ska uppmuntras. Det är vägarna dit som är olika. Här skulle föräldrar kunna välja vad man anser är bäst.

Ingen inriktning är mer “rätt” än någon annan, utan det handlar istället om vad man betonar och vilka synsätt de pedagogiska förespråkarna har på människor i allmänhet och barn i synnerhet. Tidiga satsningar är oerhört viktigt och vi vill därför satsa extra på förskolan.

På kommunens förskolor ska det finnas en bra och gedigen lekpark som ger den stimulans barn så väl behöver. Personal som trivs ger stor trygghet för både barn och vårdnadshavare. Verksamheter som dagbarnvårdare och nattis bör finnas om tillräckliga behov finns

Grundskola

Lärare som undervisar i skolan skall vara behöriga, en svår fråga att lösa då rekryteringen är något alla kommuner brottas med, här måste kommunen bli bättre, vi måste hitta nya vägar att gå för att säkerställa kompetensen på alla nivåer inom skolan.

Nybyggarpartiet vill ge medarbetare i skolan alla möjligheter att ge eleverna en bra start i livet, ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.

Vi anser att politiken ska ha större krav på att ledarskapet inom skolan fungerar, vi har inte råd att missa ett antal elever för att man inte klarar sitt jobb eller arbetar på fel sätt.

Egentligen finns ju bara ett krav, eleverna ska komma in på gymnasiet efter grundskolan.

Vi anser att en bra relation i skolmiljön med bra förebilder, ger eleven trygghet, eleven blir sedd, får bekräftelse i skolarbetet som motiverar till bra skolresultat. Det är även viktigt med ett effektivare samarbete och bättre samverkan kring barn med oro så att rätt insatser kan sättas in tid.

Nybyggarpartiet vill fortsätta med Pulsprojektet för alla elever i årskurs 7–9 på Vammarskolan, om möjligt, starta pulsprojekt successivt även på kommunens mellanstadieskolor.

Gymnasiet / Vuxenutbildning

Vi tycker att samarbetet med Söderköpings Kommun och Nyströmska gymnasiet är bra.

Delar av lärlingsutbildningen är förlagd i Valdemarsvik och det anser NB att så ska förbli.

Vi vill även arbeta för att utveckla vårt Lärcentra.

Personal och Politik måste fungera

–En kommuns personal måste trivas, ledarskap och information måste bli bättre.

Att få en organisation att rulla med så lite friktion och bekymmer är inte lätt. Det finns alltid problem men en sak är säker, finns det glädje och att alla drar åt samma håll med vetskap om varför löser man svårigheterna mycket lättare.

Det är medarbetarna på alla nivåer som ska göra jobbet efter ramarna som politiken lägger, blir det bekymmer ska högste ansvariga chef lösa detta. Det yttersta ansvaret ligger hos politikerna men vi måste låta chefer göra sitt jobb. Politiken ska hålla sig borta från verksamheten men måste bli mycket bättre på att kräva åtgärder från högste chef när problem uppstår, här har vi mycket att lära.

Kommunen har gigantiska investeringar inom skola, vård och omsorg framför sig, detta i kombination med en troligtvis svagare framtida ekonomi. Nybyggarpartiet anser därför att dessa beslut ska tas av både opposition och majoritet i konsensus, vi måste vara överens om dessa stora ekonomiska beslut som ska gälla väldigt många år framåt.

Var ska vi bo när vi blir äldre ?

–Kommunen måste ta ett större ansvar att alternativa äldreboenden byggs.

Nybyggarpartiet anser att kommunen måste ta ett större ansvar att alternativa äldreboenden byggs. Idag heter alternativen Stöd och Omsorgsboende, Trygghetsboende och Seniorboende.

Stöd och Omsorgsboende, med dygnet runt bemanning av personal ska byggas inom snar framtid i kommunen. Om det blir Landstinget eller Kommunen som bygger är inte beslutat. Även placeringen måste diskuteras. Denna fråga är oerhört stor för kommunen så här vill Nybyggarpartiet få till politiskt breda beslut.

Trygghetsboende och Seniorboende vill Nybyggarpartiet ska finnas i alla delar av kommunen, här hoppas många att marknaden ska bygga men vi anser att kommunen måste ta ett större ansvar att så sker. Söka samarbete med intresserade aktörer för att få till byggandet. Det går inte att sitta och vänta på att någon annan gör det utan man måste börja och ta initiativ.

Det är aldrig roligt att prata ekonomi när man diskuterar våra äldres framtid och dess behov av hjälp. Alla vill att de som byggt upp vårt samhälle ska ha det så bra som möjligt på ålders höst.

Dock måste besluten vara ekonomiskt möjliga för vår lilla kommun, ingen vill höja skatten eller ha en diskussion om att ta pengar från t.ex. skolan. Som enda parti har vi en plan på hur detta ska ske, vi måste bli fler för att ha råd med det viktigaste, skola, vård och omsorg.

Fritidskoncept för Valdemarsviks Kommun

–En bra blandning av fritidsaktiviteter gynnar alla medborgare i kommunen.

Nybyggarpartiet satsning på Kommunens friskvård och föreningsliv fortsätter.

Det kan ses som trivialt men att röra på kroppen och ha tillgång en bra fritid förebygger psykisk ohälsa, fysisk och ohälsa. Det är även bevisat att det minskar konsumtion av alkohol, ökar kamratskap och man får bra förebilder. Kommunens arbete med vår folkhälsa ska effektivt samverka i de olika kommunala verksamheterna för att säkerställa resultat.

Nybyggarpartiet vill öka förutsättningar och möjligheterna för föreningar då föreningslivet är en stor och viktig del av Kommunen. Högt upp på önskelistan finns att skapa alternativa finansieringsmöjligheter gällande föreningslivet i Kommunen.

Vi vill även följa upp o verkställa att banvallen mellan Gusum-Ringarum blir en motionsled. Att kunna ”motionera” på banvallen från Valdemarsvik till Ringarum via Gusum ser vi som oerhört värdefullt. Vi kommer även att arbeta för att alla ska lära sig att simma samt säkerställa tillgängligheten och standaren på bra badplatser i hela Valdemarsviks Kommun.

För ett antal år sedan beslutades att minska antalet lekparker i kommunen, ett av kraven vid denna förändring var att de som blev kav skulle rustas till moderna och säkra parker. Detta har inte fungerat så här ska Nybyggarpartiet verka för att man tar ett omedelbart omtag.

Att kommunen ska ha en föreningssamordnare ser vi som självklart, en person som arbetar nära våra föreningar och är knuten till medborgarkontoret. Vi måste hjälpas åt för att optimera kommunala anläggningars utnyttjande och drift. I gruppen med föreningssamordnaren bör även representanter från skola, socialkontor, kultur, svenska kyrkan, röda korset, polisen och Fabriken ingå.

Vi är även övertygade om att en kommuns tillgång till bra blandning av fritidsaktiviteter i allra högsta grad gagnar lusten att flytta dit.

Medborgarkontor

–Service och återkoppling till alla som vill ha hjälp i vårt nya Medborgarkontor.

Kommunens fantastiska medarbetare har ibland svårt att återkoppla till våra medborgare när dessa mailar eller ringer för information och vägledning, det är såklart inte medvetet men många upplever det som ett stort problem.

Hela syftet med ett Medborgarkontor är att alla enklare ska få svar på sina frågor, dock ska våra företag och näringsidkare ha en viss förtur då jobben är det absolut viktigaste för vår en kommun. Utan arbeten har vi inte råd med det viktigaste – Skola, Vård och Omsorg.

Tanken är inte att Medborgarkontoret dränera Strömsvik på kompetens utan vara ett hundraprocentigt servicekontor för alla där man garanterat ska få svar på sin fråga.

Ett Medborgarkontor kan innehålla mycket, Polis, Turistbyrå, Arbetsförmedling, administrativ service, möjlighet få tillgång till samhällsinformation och ibland även rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor. Bara fantasin sätter stopp för vidare utveckling.

Ridhus i Gusum

–Nu är ishallen färdigbyggd, dags för ett ridhus i Gusum.

Ridning är inte bara för ungdomar, utan en sport för alla. Motion, tävling eller bara för egen avkoppling. Dessutom är ridsporten den enda idrottsgrenen där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Ridning är också den största handikappidrotten i Sverige.

Nybyggarpartiet kommer att ställa som krav på kommunens nästa majoritet att ett ridhus ska byggas i Gusum. Vi hade samma krav gällande ishallen och idag har kommunen en fullt utrustad hall med möjlighet till spel på högsta nivå samt en samlingslokal möjlig att utnyttja på många sätt.

Hammarkinds Ryttarkamrater med ca 100 medlemmar och 50 aktiva ryttare drivs som en ideell förening vilket betyder att styrelsen är fylld av eldsjälar som jobbar på sin fritid helt utan ersättning. De flesta engagerande är barn/ungdomar och föreningen bygger sin verksamhet på att alla ska ha råd att rida. I HRK hittar du ridgrupper från de minsta ryttarna till äldre motionärer.

Ett nytt ridhus möjliggör att HRK kan öka grupperna med det tredubbla med en verksamhet året om samt öppnar upp för tävlingar i större omfattning vilket i sin tur kommer dra de privata hästägarna till våra nejder. Alltså ett ypperligt tillfälle att få besökare till vår kommun året runt.

Integration för nyanlända flyktingbarn är något som föreningen har varit delaktiga i. Ett flertal gånger besöktes HRK av en grupp ensamkommande flyktingbarn som fick då möjlighet att uppleva verksamheten kring ridning och ridsport. Miljön för att integration ska kunna lyckas anser vi i föreningen vara mycket god. Här går det dock att göra betydligt större och mer aktiva insatser om kommunen och HRK hade närmare samarbete. En uppskattad folkaktivitet är det årliga Halloween firande som ständigt växer, HRK vill kunna fortsätta bidra till en ökad landsbygdsutveckling med fokus på förbättrad folkhälsa och värdefull ungdomsverksamhet.

En annan intressant utveckling är hästunderstödd terapi – en terapimetod som går ut på att träna kroppen och medvetandet och stärka den mentala närvaron för personer med mental ohälsa, stressrelaterade besvär eller långvarig smärta. Här skulle kommunen kunna erbjuda landstinget i Östergötland rehab dagtid för personer som behöver sjukgymnasters hjälp för att komma tillbaka till ett värdigare liv.

Tomma butiksfönster

–Det är en kommunal angelägenhet att inte butiksfönster gapar tomma.

Många politiker tycker inte att det är en kommunal fråga när butiksfönster gapar tomma längs våra gator, det tycker Nybyggarpartiet.

Självklart kan inte kommun hjälpa till med exempelvis stöd till hyror för att säkerställa att butikerna blir kvar, men enskilda butiksägare har oftast inte en chans ekonomiskt att dra igång ett eget marknadsföringslokomotiv. Det måste vara ett kommunalt ansvar att skapa efterfrågan i sin kommun, allt i syfte att öka genomströmningen av besökare och konsumenter. Vi måste hitta alla möjligheter för att få bil, båt, buss, husbil, ja alla resenärer att kliva av och handla i vår kommun.